Balduinī Cabillavī Lūna

pār Proteō incertā trānsformis imāgine lūdit
Cynthia, et ancipitī statque caditque globō:
nunc radiāns, nunc caeca, cavō redit unca, vel amplō
plēna globō: hoc ūnum quis putet esse jubar?

Isaaci Levitanis Crepusculum, Luna

Isaacī Levitānis Crepusculum. Lūna

pār Pro te | ō in cer | tā trāns | for mi si | mā gi ne | lū dit
  Cyn thi 'e | tan ci pi | tī // stat que ca | dit que glo | bō:
nunc ra di | āns nunc | cae ca, ca | vō re di | tun ca, ve | lam plō
  plē na glo | bō hoc cū | num // quis pu te | tes se ju | bar?